Platon Seminar Demo

Platon Seminar Demo

Một vài điểm khác biệt nổi bật giữa Composite của Tokuyama Dental và các hãng khác của bác sỹ Takahashi Masahiro!